Từ điển Nhật Bản - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "sugoi":
Nhật_Bản Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "sugoi" trong anh.
 
Đến nay, 1,768,646 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 9,374 vào ngày hôm nay.
 
Thẻ: sugoi, amazing, dreadful, great, terrible, terrific, Từ điển Nhật Bản - Anh, Nhật Bản
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi kanjijapanese.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0136 / 0.0062 (33)
Quay lại đầu trang